Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas – informuoti Jus kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys), paaiškinti, kiek laiko jie saugomi, kam teikiami, kokias teises Jūs turite bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su Asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Asmens duomenų valdytojas, nustatantis Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra MB „EFF Energy“ (toliau – Bendrija).
Prašome Jūsų atidžiai perskaityti Privatumo politiką, joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant įvairius produktus ir/ar paslaugas Bendrijoje, įskaitant ir produktų bei paslaugų pirkimą Bendrijos elektroninėje parduotuvėje.
Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 m. amžiaus, negali Bendrijos interneto svetainėje (https://www.effenergy.eu), įskaitant ir Bendrijos elektroninę parduotuvę, teikti jokių savo Asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 m. amžiaus, prieš pateikdamas Asmens duomenis Bendrijos interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.
Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus:
a) elektroninę prekybą;
b) naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą;
c) skundų, pretenzijų, paklausimų administravimą;
d) komunikaciją elektroniniu paštu;
e) slapukų naudojimą.

Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkome Asmens duomenis, kurie yra pateikiami registracijos metu, taip pat tuos Asmens duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant produktų ir/ar paslaugų įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytus produktus ir/ar paslaugas bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo Asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums produktų ir/ar paslaugų.
Sukūrus savo paskyrą Bendrijos elektroninėje parduotuvėje prašome pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, vartotojo vardą, paskyroje ir atsiliepimuose rodomą vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį. Jei susikūrę paskyrą įsigyjate produktų ir/ar paslaugų, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą, su produktų pristatymu ir/ar paslaugų teikimu susijusią informaciją: pageidaujamas produktų pristatymo/paslaugų teikimo laikas, kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti produktus/priimti paslaugas duomenys.
Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias produktus ir/ar paslaugas įsigijote Bendrijos elektroninėje parduotuvėje. Informacija apie naudojimąsi Bendrijos elektronine parduotuve yra renkama slapukų pagalba. Jums atlikus apmokėjimą už Bendrijos elektroninėje parduotuvėje įsigyjamus produktus ir/ar paslaugas, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.
Šiuo tikslu tvarkomus Asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 m. nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų Asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas (Reglamento 6 str., 1 d., a ir b punktai).

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį Bendrijos interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti Asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefono nr., bus naudojami tam, kad per įvairius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie produktus ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis ir sutinkant tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba mūsų teisėtas interesas reklamuoti savo parduodamus produktus ir paslaugas, didinti jų pardavimus (Reglamento 6 str., 1 d., a ir f punktai).
Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 m. nuo paskutinės bendravimo su Jumis dienos. Suėjus nurodytam terminui Asmens duomenys bus sunaikinti. Asmens duomenis taip pat sunaikinsime gavę Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo atšaukimą.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške yra sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti arba atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo taip pat galite susisiekę Bendrijos atstovu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Skundų, pretenzijų, paklausimų administravimas

Jei Bendrijos pateiktais kontaktais (pvz., el. paštu, registruotu paštu ir pan.) pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti Asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo administravimo tikslu. Tam, kad galėtume įvertinti ir išspręsti skundą, pretenziją ar paklausimą, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr.), skundo, pretenzijos, paklausimo aplinkybių aprašymą, dokumentus, patvirtinančius skundą, pretenziją ar paklausimą.
Jeigu Jūsų pateiktas skundas, pretenzija ar paklausimas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Asmens duomenys gali būti saugomi 10 m. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję Asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per 1 m. nuo skundo, pretenzijos ar paklausimo įvykdymo dienos, kai šie duomenys nebus reikalingi tikslui pasiekti.
Asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t. y. Jūsų sutikimu (Reglamento 6 str., 1 d., a ir b punktai).

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą Asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas (Reglamento 6 str., 1 d., a punktas). Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas (Reglamento 6 str., 1 d., b punktas).
Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Elektroninei prekybai naudojame WooCommerce prekybos platformą. Išsamią informaciją apie šios prekybos platformos naudojamus slapukus galite rasti pasirinkę šią nuorodą – https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?
Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad atsisakius slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, Bendrijos interneto svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Asmens duomenys gali būti teikiami:
a) IT, serverio, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto paslaugų teikėjams;
b) notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
c) teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
d) potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra Asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?
Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Asmens duomenis, vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
1) Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
2) Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
3) Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
4) Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
5) Asmens duomenys yra saugomi saugiai ir tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
6) Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrijos atstovai/darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Bendrija teikia paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Bendrijos vardu ir Bendrijos ar Jūsų naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas).
7) Bendrija yra atsakinga kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:
a) teisę susipažinti su savo duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius Asmens duomenis;
b) teisę prašyti Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
c) teisę prašyti, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
d) teisę į duomenų perkėlimą;
e) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
f) teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu.
Tam, kad būtų galima įgyvendinti Asmens duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.
Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Bendrijos atsakymas Jums bus suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias Asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į Bendriją Jums priimtinu būdu:
● pateikiant rašytinį ir asmens parašu (elektroniniu parašu) patvirtintą prašymą elektroniniu paštu info@ffenergy.eu;
● pateikiant rašytinį ir asmens parašu patvirtintą prašymą paštu – adresu Nepriklausomybės al. 10-9, 85127 Naujoji Akmenė.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus. Sutikdami su slapukų naudojimu, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti puslapyje "Privatumo politika".